ΕΦΗΜΕΡΙΣ

«Πολλάκις η δημοσιογραφία λέγει η «Πρωία» και συμμεριζόμεθα, επέστησε την προσοχήν της αστυνομίας, επί της κακής έξεως των παίδων του σφενδοπολέμου. Επληροφορήθημεν υπό τινός του γραφείου ημών, ότι προχθές παρά το προάστειον των Πατησίων πάσαι αι διαβαίνουσαι άμαξαι εξετέθησαν εις τας βολάς της σφενδόνης και ο ενταύθα κ. υποπρόξενος της Αυστρίας, ευρισκόμενος εις περίπατον μόλις ηδυνήθη να σωθή διά της φυγής μανθάνομεν, ότι διέτρεξε κίνδυνον προ τινός και ο γραμματεύς της αγγλικής πρεσβείας. Αληθώς αίσχος είνε διά την πρωτεύουσαν ή μάλλον διά την διεύθυνσιν της αστυνομίας, να μην ήνε τις ασφαλής, όπως εξέλθη περίπατον μόλις έξω της πόλεως».<< Επιστροφή